FAQ - často kladené dotazy

Často kladené dotazy (Frequently Asked Questions)

Než začnete pracovat s informačním systémem, je vhodné si přečíst návod. Přesto se však může stát, že v něm nenajdete všechno. Na této stránce budeme postupně zveřejňovat nejčastější dotazy žadatelů a odpovědi na ně. Přečtete-li si je, můžete předejít obtížím a problémům, které Vás mohou potkat.

Otázky jsou řazeny pod sebou, v textu můžete vyhledávat např. stiskem klávesové zkratky CTRL + F a zadáním Vámi hledaného slova...např. registrace.

Co je cílem dotačního programu?

Cílem dotačního programu „Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“ je pomoci zřizovatelům škol s technickým zabezpečením objektů mateřských škol a málotřídních základních škol.

 

Na jaká opatření můžeme dotaci získat?

Dotaci lze žádat pouze na ostatní neinvestiční výdaje, a to buď na spolufinancování bezpečnostního auditu školy, nebo na financování technického zabezpečení školy, sloužícího zejména proti neoprávněnému vniknutí cizích osob do budovy školy. Konkrétní podmínky stanoví Čl. 2 odst. 2 vyhlášení dotačního programu.

 

Jak poznáme, že je zamýšlené opatření neinvestičního charakteru?

Tuto otázku musí škole zpracovávající žádost o dotaci posoudit odborný pracovník (školy, zřizovatele) s využitím podrobných informací o zamýšleném opatření a se znalostmi konkrétních podmínek školy. MŠMT k těmto otázkám konzultaci neposkytuje. V podmínkách vyhlášení dotačního programu je zejména obsaženo, že kromě pořízení bezpečnostního auditu budovy nebo budov školy se podporují opatření charakteru technického zabezpečení školy v souladu s Minimálním standardem bezpečnosti, s výjimkou pořízení nebo technického zhodnocení dlouhodobého majetku; přičemž pořizovací cena včetně DPH nesmí převýšit částku 40 tis. Kč.

 

Na částečnou úhradu bezpečnostního auditu můžeme získat dotaci jen na jednu budovu?

Ne, pokud má škola více budov (například více pracovišť MŠ), může si požádat o dotaci na částečnou úhradu bezpečnostního auditu pro více svých budov. Důležité je, že každý žadatel může na dotaci získat nejvýše 120 tis. Kč, dále že maximální výše dotace na částečnou úhradu bezpečnostního auditu za jednu budovu je 40 tis. Kč a konečně že žadatel musí sám nebo z jiných zdrojů financovat nejméně 50 % celkových nákladů za provedený audit.

 

Co se rozumí dokladem o vlastnictví bankovního účtu? Stačí jen kopie výpisu z účtu?

Dokladem o vlastnictví bankovního účtu může být i kopie výpisu z bankovního účtu, pokud je z tohoto výpisu zřejmé číslo bankovního účtu a název žadatele jako vlastníka tohoto účtu.

 

Co se rozumí výpisem z rejstříku, který dokládá vznik žadatele?

Nejjednodušší způsob, jak opatřit tento požadovaný dokument, je pořídit si výpis z rejstříku škol a školských zařízení s využitím dálkového přístupu přes http://rejskol.msmt.cz.

 

Jsou v této výzvě podporovány i mateřské školy, které mají více než 5 tříd? Podmínka pěti tříd platí jen pro ZŠ nebo i pro MŠ?

Může o dotaci požádat plně organizovaná základní škola, která má 9 tříd v devíti ročnících, z toho pět tříd v pěti ročnících na 1. stupni?

Podle Čl. 1 odst. 1 vyhlášení dotačního programu je tento dotační program určen k technickému zabezpečení objektů mateřských škol (bez ohledu na jejich počet tříd nebo pracovišť) nebo základních škol tvořeným třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti. Jinými slovy musí jít v případě základních škol o tzv. málotřídní základní školu (tj. základní školu tvořenou jen třídami prvního stupně a s celkovým počtem tříd do pěti).

 

Jaká je alokace dotačního programu?

Aktuální alokace dotačního programu je 20 mil. Kč.